เพื่อน คุณช่วยกรุณาบอกฉันความแตกต่างระหว่างตัวสร้างและรหัสคงที่ได้ไหม

ทำไม " Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler" ไม่สามารถทำงานได้ในตัวสร้าง?

รหัสที่มา 1:

class MyUncaughtExceptionHandler implements
    Thread.UncaughtExceptionHandler {
  @Override
  public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
    System.out.println("caught " + e.getMessage());
  }
}
public class CaughtExceptionThread extends Thread{

  static {
    Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new MyUncaughtExceptionHandler());
  }
}

รหัสที่มา 2:

class MyUncaughtExceptionHandler implements
    Thread.UncaughtExceptionHandler {
  @Override
  public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
    System.out.println("caught " + e.getMessage());
  }
}
public class CaughtExceptionThread extends Thread{

  public CaughtExceptionThread() {
    Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new MyUncaughtExceptionHandler());
  }
}

รหัสทดสอบ:

public class DefaultExceptionHandler extends CaughtExceptionThread{

  public static void main(String[] args) {
    ExecutorService es =
        Executors.newCachedThreadPool();
    es.execute(new ExceptionThread());
    es.shutdown();
  }
}

คำถามของฉันคือ ทำไมซอร์สโค้ด 1 ทำงาน แต่ซอร์สโค้ด 2 ไม่ทำงาน

ขอบคุณ!

ไม่พบคำตอบ