ฉันกำลังพยายามเรียกผู้มอบหมายงานหลายคนเกี่ยวกับ useEffect จาก extraReducers วิธีนี้ดูเหมือนจะไม่ทำงาน ฉันจะเรียกผู้มอบหมายงานสองคนขึ้นไปแตกต่างกันได้อย่างไร

ฉันเรียกสิ่งนี้จากองค์ประกอบการทำงาน:

 useEffect(() => {
   dispatch(getDateOneAsync())
   dispatch(getDateTwosAsync())
 }, [dispatch]);

นี่คือตัวลด:

extraReducers: {
    [getCourseOneAsync.fulfilled]: (state, action) => {
      return action.payload.courses;
    },
    [getCourseTwoAsync.fulfilled]: (state, action) => {
      return action.payload.courses2;
    }
ไม่พบคำตอบ