ฉันมี I/O การอ่าน/เขียนที่รวดเร็ว การเขียนจึงเร็ว และฉันไม่สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งจากพอร์ต COM หนึ่งไปยังอีกพอร์ตหนึ่งได้ สมมติว่าฉันกำลังส่งข้อมูล 'สวัสดี' จาก COM2 และรับ 'llo' จาก COM3 จะอ่านบัฟเฟอร์อินพุตได้อย่างไรและฉันควรเปลี่ยนอะไรใน

    ser = serial.Serial()
    ser.baurate = 9600
    ser.port = 'com'+str(port_number)
    ser.timeout = 2
    ser.open()
ตอบ

ฉันคิดว่ามีการพิมพ์ผิด:

...
ser.baudrate = 9600
...

คุณลืมd