ฉันกำลังใช้ useEffect ที่ใช้ useState เพื่อตั้งค่า myId

const [myId, setMyId] = useState<string>('');

useEffect(() => {
  // code from api
  setMyId(value); 
});

ฉันต้องการ myId ในส่วนประกอบของฉันใน JSX แต่มันกลับว่างเปล่า ดูเหมือนว่าฉันต้องแสดงผล MyComponent ใหม่หรือไม่

<MyComponent myId={myId} />
ไม่พบคำตอบ