ฉันมีกล่องรายการที่มีค่าบางอย่าง ในเหตุการณ์ DblClick ของกล่องรายการ ฉันมีรหัสต่อไปนี้:

Me.Recordset.FindFirst "ToolID=" & Me.SelectedTool

รหัสทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ a ใช้ตัวกรอง เครื่องมือบางอย่างอาจอยู่ในผลลัพธ์ที่เหมาะสมของเขา/เธอ และบางส่วนอาจไม่เป็นเช่นนั้น ฉันจะแก้ไขรหัสนี้เพื่อเริ่ม Msgbox ได้อย่างไรหากไม่พบค่า (เครื่องมือ) ที่ผู้ใช้ดับเบิลคลิกในผลลัพธ์ที่กรองแล้ว

ขอบคุณมาก.

ตอบ

ขอบคุณทิม นี่คือสิ่งที่ได้ผล:

With Me.Recordset
   .FindFirst "ToolID=" & Me.SelectedTool
   If .NoMatch Then
     MsgBox "No match"
   End If
End With