นั่นคือปัญหาทั้งหมดที่รหัสของฉันคือ:

'''

  public async Task<BitmapImage> Get_async_bitmap(string path)
  {

    return await Task.Run(() =>
    {
      BitmapImage bi = new BitmapImage();
      bi.BeginInit();
      
      bi.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;

      bi.UriSource = new Uri(path, UriKind.RelativeOrAbsolute);
      bi.EndInit();
      bi.Freeze();
      return bi;
    });
  }

'''

ข้อมูลภาพบิตแมปแบบเต็ม

นี่เป็นปัญหาของฉัน รูปภาพของฉันมี 36850 x 17291 px และในข้อมูลจะมีความสูง 1pxheight และ 1pxwidth เท่านั้น และฉันไม่รู้วิธีทำให้โหลดเต็มและตั้งค่าเป็นแอพของฉันเช่น gimp หรือ photoshop

ไม่พบคำตอบ