ฉันได้อัปเดตAFNetworking จาก 2.3.5 เป็น 4.0.1แล้ว ขณะย้ายข้อมูล ฉันได้รับข้อผิดพลาดเนื่องจากไฟล์เฟรมเวิร์กที่กล่าวถึงด้านล่างไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ที่นี่ฉันไม่ได้ลบเฟรมเวิร์ก mopub ก่อนการอัปเดตนี้จะทำงานได้ดีและหลังจากการอัปเดตนี้จะแสดงข้อผิดพลาดด้านล่าง อินพุตใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

clang: error: no such file or directory: '/Users/name/Library/Developer/Xcode/DerivedData/Project-aztglgwdnwcetrbnpqlmnpnzrbvc/Build/Products/Debug-iphonesimulator/MoPub.framework/MoPub'
Command Ld failed with a nonzero exit code
ไม่พบคำตอบ