ฉันกำลังพยายามเขียนแอปพลิเคชันง่ายๆ เพื่ออ่านค่าปัจจุบันจาก Keithley 6485 picoammeter ที่เชื่อมต่อผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม (RS232<->USB) บน linux

ในปัจจุบัน ค่าดังกล่าวสามารถเรียกค้นได้โดยทำการเริ่มต้นอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้วส่ง "READ?" ไปที่มัน: echo "READ?" > /dev/ttyUSB0. ถ้าcat /dev/ttyUSB0ได้ฟังแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังนี้-2.250416E-14A,+8.320175E+03,+0.000000E+00, ซึ่งตัวเลขแรกเป็นค่าที่ต้องการ

เพื่อให้สามารถส่งออกค่าได้ ฉันใช้รหัสต่อไปนี้โดยใช้ไลบรารี termios:

  /*====================================================================================================*/
  /* Serial Port Programming in C (Serial Port Read)                          */
/* Non Cannonical mode                                        */
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  /* Program reads a string from the serial port at 9600 bps 8N1 format                 */
/* Baudrate - 9600                                          */
/* Stop bits -1                                            */
/* No Parity                                             */
  /*----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/* Compiler/IDE : gcc 4.6.3                                     */
/* Library    :                                          */
/* Commands   : gcc -o serialport_read serialport_read.c                      */
/* OS      : Linux(x86) (Linux Mint 13 Maya)(Linux Kernel 3.x.x)                */               
/* Programmer  : Rahul.S                                      */
/* Date     : 21-December-2014                                  */
/*====================================================================================================*/

/*====================================================================================================*/
/* www.xanthium.in                      */
/* Copyright (C) 2014 Rahul.S                                     */
/*====================================================================================================*/

/*====================================================================================================*/
/* Running the executable                                       */
/* ---------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* 1) Compile the serialport_read.c file using gcc on the terminal (without quotes)         */
  /*                                                  */
/* " gcc -o serialport_read serialport_read.c "                         */
/*                                                  */
  /* 2) Linux will not allow you to access the serial port from user space,you have to be root.So use  */
  /*  "sudo" command to execute the compiled binary as super user.                  */
  /*                                                  */
  /*    "sudo ./serialport_read"                                   */
/*                                                  */
/*====================================================================================================*/

/*====================================================================================================*/
/* Sellecting the Serial port Number on Linux                             */
/* ---------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* /dev/ttyUSBx - when using USB to Serial Converter, where x can be 0,1,2...etc           */
/* /dev/ttySx  - for PC hardware based Serial ports, where x can be 0,1,2...etc           */
  /*====================================================================================================*/

/*-------------------------------------------------------------*/
  /* termios structure - /usr/include/asm-generic/termbits.h  */ 
/* use "man termios" to get more info about termios structure */
/*-------------------------------------------------------------*/

  #include <stdio.h>
  #include <fcntl.h>  /* File Control Definitions      */
  #include <termios.h> /* POSIX Terminal Control Definitions */
  #include <unistd.h> /* UNIX Standard Definitions   */ 
  #include <errno.h>  /* ERROR Number Definitions      */

void main(void)
  {
    int fd;/*File Descriptor*/

  printf("\n +----------------------------------+");
  printf("\n |    Serial Port Read     |");
  printf("\n +----------------------------------+");

  /*------------------------------- Opening the Serial Port -------------------------------*/

  /* Change /dev/ttyUSB0 to the one corresponding to your system */

    fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR | O_NOCTTY);  /* ttyUSB0 is the FT232 based USB2SERIAL Converter  */
  // fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); /* ttyUSB0 is the FT232 based USB2SERIAL Converter  */
              /* O_RDWR  - Read/Write access to serial port    */
              /* O_NOCTTY - No terminal will control the process  */
              /* Open in blocking mode,read will wait       */    if(fd == -1)            /* Error Checking */
        printf("\n Error! in Opening ttyUSB0 ");
    else
        printf("\n ttyUSB0 Opened Successfully ");


  /*---------- Setting the Attributes of the serial port using termios structure --------- */

  struct termios SerialPortSettings; /* Create the structure             */

  tcgetattr(fd, &SerialPortSettings); /* Get the current attributes of the Serial port */

  /* Setting the Baud rate */
  cfsetispeed(&SerialPortSettings,B19200); /* Set Read Speed as 19200            */
  cfsetospeed(&SerialPortSettings,B19200); /* Set Write Speed as 19200            */

  /* 8N1 Mode */
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~PARENB;  /* Disables the Parity Enable bit(PARENB),So No Parity  */
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSTOPB;  /* CSTOPB = 2 Stop bits,here it is cleared so 1 Stop bit */
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSIZE;  /* Clears the mask for setting the data size       */
  SerialPortSettings.c_cflag |= CS8;   /* Set the data bits = 8                 */

  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CRTSCTS;    /* No Hardware flow Control             */
  SerialPortSettings.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; /* Enable receiver,Ignore Modem Control lines    */ 


  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);     /* Disable XON/XOFF flow control both i/p and o/p */
  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); /* Non Cannonical mode              */

  SerialPortSettings.c_oflag &= ~OPOST;/*No Output Processing*/

  /* Setting Time outs */
  SerialPortSettings.c_cc[VMIN] = 13; /* Read at least 10 characters */
  SerialPortSettings.c_cc[VTIME] = 0; /* Wait indefinetly  */


  if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&SerialPortSettings)) != 0) /* Set the attributes to the termios structure*/
    printf("\n ERROR ! in Setting attributes");
  else
        printf("\n BaudRate = 19200 \n StopBits = 1 \n Parity  = none");

    /*------------------------------- Read data from serial port -----------------------------*/

  char read_buffer[32];  /* Buffer to store the data received       */
  int bytes_read = 0;  /* Number of bytes read by the read() system call */
  int i = 0;

  tcflush(fd, TCIFLUSH);  /* Discards old data in the rx buffer      */

  bytes_read = read(fd,&read_buffer,32); /* Read the data          */

  printf("\n\n Bytes Rxed -%d", bytes_read); /* Print the number of bytes read */
  printf("\n\n ");
  for(i=0;i<13;i++)  /*printing only the needed bytes*/
    printf("%c",read_buffer[i]);

  printf("\n +----------------------------------+\n\n\n");

  close(fd); /* Close the serial port */

  }

ผลลัพธ์ใด:

 +----------------------------------+
 |    Serial Port Read     |
 +----------------------------------+
 ttyUSB0 Opened Successfully 
 BaudRate = 19200 
 StopBits = 1 
 Parity  = none

 Bytes Rxed -13

 -2.864104E-14
 +----------------------------------+

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ ฉันต้องสะท้อน "READ?" คำสั่ง (หรือเขียนไปยังอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน write()) ทุกครั้งที่ต้องการทราบค่า

ฉันจะใส่ทั้งการเขียนและการอ่านลงในแอปพลิเคชันเดียวกันในลักษณะที่หรูหราที่สุดได้อย่างไร (เช่น โดยไม่ต้องสร้างไพพ์ที่มีชื่อ) เนื่องจากขณะนี้ฟังก์ชัน read() จะรอให้สิ่งใดมาจากอุปกรณ์และในช่วงเวลานั้น ฉันไม่สามารถส่ง "อ่าน?" คำสั่งจากรหัส C เดียวกัน?


แก้ไข: เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนการเขียนของฉันทำงานไม่ถูกต้อง:

การตั้งค่าพอร์ต:

  struct termios SerialPortSettings; /* Create the structure             */

  tcgetattr(fd, &SerialPortSettings); /* Get the current attributes of the Serial port */

  cfsetispeed(&SerialPortSettings,(speed_t)B19200); /* Set Read Speed as 19200            */
  cfsetospeed(&SerialPortSettings,(speed_t)B19200); /* Set Write Speed as 19200            */

  SerialPortSettings.c_cflag &= ~PARENB;  /* Disables the Parity Enable bit(PARENB),So No Parity  */
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSTOPB;  /* CSTOPB = 2 Stop bits,here it is cleared so 1 Stop bit */
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSIZE;  /* Clears the mask for setting the data size       */
  SerialPortSettings.c_cflag |= CS8;   /* Set the data bits = 8                 */

  SerialPortSettings.c_cflag = ~CRTSCTS;    /* No Hardware flow Control             */
  SerialPortSettings.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; /* Enable receiver,Ignore Modem Control lines    */ 


cfmakeraw(&SerialPortSettings);

tcflush(fd,TCIFLUSH);

  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);     // Disable XON/XOFF flow control both i/p and o/p
  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); // Non Cannonical mode              
  SerialPortSettings.c_oflag &= ~OPOST;//No Output Processing

การเขียน:

  char write_buffer[] = "READ?"; /* Buffer containing characters to write into port    */ 
  int bytes_written = 0;  /* Value for storing the number of bytes written to the port */ 

  bytes_written = write(fd,&write_buffer,sizeof(write_buffer) -1);
printf("%s written to ttyUSB0 \n",write_buffer);
  printf("%d Bytes written to ttyUSB0 \n", bytes_written);
  printf("+----------------------------------+\n\n");

  close(fd);/* Close the Serial port */

เมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้ทำงาน ฉันจะได้รับ:

+----------------------------------+ 
|    Serial Port Write     | 
+----------------------------------+ 
ttyUSB0 Opened Successfully 
Attributes set 
READ? written to ttyUSB0 
5 Bytes written to ttyUSB0 
+----------------------------------+

แต่cat /dev/ttyUSB0ดูเหมือนจะไม่เห็นอะไรออกมาจากอุปกรณ์ ฉันได้ตรวจสอบคำถามที่คล้ายกันที่:

การอ่าน/เขียนพอร์ตอนุกรม Linux C

และไม่พบความแตกต่างอย่างมากในโค้ด - นั่นเป็นสัญญาณของการตั้งค่าพอร์ตที่ไม่ถูกต้องหรือฉันทำพลาดอะไรไป

ตอบ

ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว!

เห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์กำลังรอ end-line terminator ซึ่งไม่พร้อมใช้งานใน char write_buffer[] = "READ?";

ดังนั้นเมื่อได้รับคำสั่งดังกล่าว รถบัสจะ "แฮงค์" และเพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง จะต้องเปิดพอร์ตอีกครั้ง

สิ่งนี้ยังอธิบายด้วยว่าเหตุใดecho "READ?" > /dev/ttyUSB0คำสั่งจึงทำงาน - เนื่องจากมันจะส่งออก end-line terminator โดยอัตโนมัติ

ฉันแนบรหัสการทำงานด้านล่าง - ขอบคุณทุกคนสำหรับความคิดเห็นและความช่วยเหลือของคุณ!

 int fd;      //device file id
//------------------------------- Opening the Serial Port -------------------------------
  fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR | O_NOCTTY);  // ttyUSB0 is the FT232 based USB2SERIAL Converter 
  if(fd == -1)            // Error Checking 
  printf("Error while opening the device\n");
//---------- Setting the Attributes of the serial port using termios structure ---------
  struct termios SerialPortSettings; // Create the structure             
  tcgetattr(fd, &SerialPortSettings); // Get the current attributes of the Serial port
// Setting the Baud rate
 cfsetispeed(&SerialPortSettings,B19200); // Set Read Speed as 19200            
  cfsetospeed(&SerialPortSettings,B19200); // Set Write Speed as 19200            

  SerialPortSettings.c_cflag &= ~PARENB;  // Disables the Parity Enable bit(PARENB),So No Parity  
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSTOPB;  // CSTOPB = 2 Stop bits,here it is cleared so 1 Stop bit 
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CSIZE;  // Clears the mask for setting the data size       
  SerialPortSettings.c_cflag |= CS8;   // Set the data bits = 8                 
  SerialPortSettings.c_cflag &= ~CRTSCTS;    // No Hardware flow Control             
  SerialPortSettings.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; // Enable receiver,Ignore Modem Control lines    
  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // Disable XON/XOFF flow control both i/p and o/p 
  SerialPortSettings.c_iflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); // Non Cannonical mode 
  SerialPortSettings.c_oflag &= ~OPOST;//No Output Processing
// Setting Time outs 
  SerialPortSettings.c_cc[VMIN] = 13; // Read at least 10 characters 
  SerialPortSettings.c_cc[VTIME] = 0; // Wait indefinetly 

  if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&SerialPortSettings)) != 0) // Set the attributes to the termios structure
  printf("Error while setting attributes \n");
  //------------------------------- Read data from serial port -----------------------------

  char read_buffer[32];  // Buffer to store the data received       
  int bytes_read = 0;  // Number of bytes read by the read() system call 
 int bytes_written = 0; // Number of bytes written
  int i = 0;

  tcflush(fd, TCIFLUSH);  // Discards old data in the rx buffer      
//Device intialization

 char write_buffer[]="READ? \n ";
 bytes_written=write(fd,&write_buffer,sizeof(write_buffer));


 bytes_read = read(fd,&read_buffer,32); // Read the data          

  for(i=0;i<13;i++)  //printing only the needed characters
  printf("%c",read_buffer[i]);
  close(fd); // Close the serial port

ใช้ select() หรือ poll() ก่อนอ่านเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีข้อมูล คุณสามารถเขียน "READ?" สั่งการ.