ฉันได้สร้างวัตถุ CloseableHttpClient ดังที่แสดงด้านล่าง ฉันพยายามเข้าใจว่าเมื่อใดจะเรียกวิธีการทำลายในคลาส HttpComponentsClientHttpRequestFactory ฉันพยายามแก้ไขจุดบกพร่องโดยยกเลิกแอปพลิเคชัน แต่ไม่มีการเรียกเมธอด destory() เมื่อแอปพลิเคชันถูกยกเลิก

CloseableHttpClient client = HttpClientBuilder.create().setSSLSocketFactory(csf).setDefaultRequestConfig(config).build();

return new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(client);

ไม่พบคำตอบ