นี่คือตัวอย่างโปรแกรมจากหนังสือ "Beginning Linux Programming":

#include <stdio.h>
#include <term.h>
#include <curses.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  setupterm("unlisted", fileno(stdout), (int *)0);
  printf("Done.\n");
  exit(0);
}

เรียกใช้ฉันได้ผลลัพธ์นี้:

./badterm 
'unlisted': unknown terminal type.

ตามคำจำกัดความของฟังก์ชัน setupterm จะต้องส่งคืน 0: "ไม่มีรายการที่ตรงกันในฐานข้อมูล terminfo" แทนที่จะเป็นเช่นนั้น โปรแกรมจะยุติลง ทำไม?

ตอบ

ดูเหมือนว่าคุณขอให้ทำอย่างนั้น จากman setuptermบนเครื่องของฉัน:

 If errret is null, setupterm prints an error message upon finding an
 error and exits. Thus, the simplest call is:

    setupterm((char *)0, 1, (int *)0);

 which uses all the defaults and sends the output to stdout.

สมมุติว่า ถ้าคุณต้องการจัดการกับข้อผิดพลาดที่ส่งคืนด้วยตัวเอง คุณต้องระบุค่าตัวชี้ที่ไม่ใช่ NULL สำหรับerrretพารามิเตอร์ (ที่สาม)