ใครช่วยอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมว่าฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นลูปได้อย่างไร (วิธี allDigitsOdd)

ควรมีค่าจริงเพียงค่าเดียวที่ส่งคืนหรือค่าเท็จหนึ่งค่าที่ส่งคืนเมื่อสิ้นสุดลูป

ตรวจสอบแต่ละหลักของตัวเลขเพื่อดูว่าเป็นคี่หรือคู่ หากตัวเลขเป็นเลขคี่ ให้ไปที่หลักถัดไป หากตัวเลขที่กำลังตรวจสอบเป็นเลขคู่ ให้หยุดการวนซ้ำและส่งกลับค่าเท็จหนึ่งค่าสำหรับตัวเลขทั้งหมด หากตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขคี่ให้คืนค่าจริง ฉันจะทำให้สิ่งนี้ใช้ได้กับตัวเลขใดๆ ได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ตัวอย่างในสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อด้านล่าง

```java

public class oddOrEvenDigits {
  public static void main(String[] args) {

   boolean b1 = allDigitsOdd(73925);
   System.out.println(b1);
// correct output is false value// create Method
 public static boolean allDigitsOdd(int n) {

// The integer is n but I am putting 73925 in place of n for the example of what I am trying to do

   // get the last digit of the number (n)
   (73925 example) % 10); // gives 5 as answer

   // check to see if the last digit of n (5 in example) is even or odd
   // if it is odd then keep going
   // if it is even then return false and stop loop

  (73925 / 10); // becomes 7392
  (7392 % 10); // gives 2 as answer

   // check to see if 2 is even or odd
   // if it is odd then keep going
   // if it is even then return false and stop the loop

   // check to see if the 2 is even or odd

   (7392 / 10); // becomes 739
   (739 % 10); // Output 9
   // check to see if 9 is even or odd
   // if it is odd then keep going
   // if it is even then return false and stop the loop

   (739 / 10); // becomes 73
   (73 % 10); // Output 3
   // check if 3 is odd or even
   // if it is odd then keep going
   // if it is even then return false and stop the loop

  (73 / 10); // becomes 7
   (7 % 10);// Output 7
   // check if 7 is odd or even
   // if 7 is odd then if all the previous numbers checked are also odd then return
   // true and stop the loop
   // if 7 is even then stop the loop

}

```
ตอบ

นี่เป็นวิธีหนึ่ง

int[] data = {23122, 20202,31753, 20209,99999};
for (int i : data) {
  System.out.println(i + " " +allDigitsOdd(i));
}

พิมพ์

23122 false
20202 false
31753 true
20209 false
99999 true
 • วนซ้ำจนถึงตัวเลข == 0
 • รับตัวเลขสุดท้ายโดยใช้เศษ (%) ผ่าน 10
 • จากนั้นทดสอบความสม่ำเสมอที่ทำเช่นเดียวกันกับ 2
 • ทันทีที่ตรวจพบคู่ ให้คืนค่า false
 • มิฉะนั้นจะคืนค่าเป็น จริง หากการวนซ้ำเสร็จสิ้น
public static boolean allDigitsOdd(int n) {
   while (n != 0) {
     if ((n%10)%2 == 0) {
       return false;
     }
     // expose next digit
     n/=10;
   }  
   return true;
}